Strona główna Regulamin

Regulamin


I.Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.]. 

 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy. 

 3. Ilekroć mowa o Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługodawca – administrator serwisu job-job.pl. 

 4. Regulamin dotyczy korzystania z serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.job-job.pl .


II. Warunki i zasady funkcjonowania serwisu 

 1. Korzystanie z serwisu jest w pełni dobrowolne. 

 2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

 3. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu www.job-job.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego pod wskazanym wcześniej adresem internetowym lub zlecenie tej czynności Usługodawcy. 

 4. Usługodawca nie odpowiada za treść umieszczonych ofert pracy, wspisów dotyczących profili firmowych (baza firm) oraz CV użytkowników (usługobiorców). 

 5. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą serwisu job-job.pl informacji niezgodnych z obowiązującym prawem. 

 6. Za rejestrację Usługodawca nie pobiera żadnych opłat. 

 7. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin zgadza się na: 

 • otrzymywanie informacji handlowej drogą e-mailową, telefoniczą lub inną

 • przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu oraz sepłeniania jego załoażeń i funkcji.

 • umieszczanie ofert przez administratora serwisu który znajdzie dane ogłoszenia w internecie , prasie lub innych ogólnie dostępnych źródłach a których Usługobiorca nie umieścił w naszym serwisie za zgodą Usługobiorcy. 

  8. Usługodawca może usuwać bądź zawieszać konta Usługobiorców. 

 


III.  Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE] 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119] - w dalszej części: RODO - informujemy, iż:

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem , adres: Mystkowska 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 7221465445, REGON: 200352750, właściciel serwisu www.job-job.pl

Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale  konieczne do świadczenia przez PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski usług w ramach serwisu.

PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania, świadczenia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika

1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów]:

1. w przypadku współpracy w ramach abonamentu odpłatnego -w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

2. w przypadku korzystania z serwisu testowo, darmowo, bądź z usług dodatkowych serwisu dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski własnych lub partnerów biznesowych.

Udostępnianie innym podmioto

Pozyskane od Użytkownika dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski np. współpracującym portalom ogłoszeniowym, dostawcom usług IT, audytorom, firmom windykacyjnym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa. 

PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski  ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.]. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; 

Państwa dane zgromadzone przez PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. 

Bez pisemnej zgody PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski, obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów znajdujących się w serwisie www.job-job.pl a w szczególność ofert pracy oraz CV. Naruszenie tego zakazu może mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne. 

 

IV. Użytkowanie serwisu 

 1. Usługobiorca po bezpłatnym zarejestrowaniu się w serwisie otrzymuje unikalne hasło i login umożliwiające poprawne korzystanie z serwisu. 

 2. Dodawanie ofert pracy jak i przęglądanie CV kandydatów serwisu job-job.pl jest usługą płatną.  

 3. Usługobiorca może zamieszczać dowolną ilość ofert pracy, Usługodawca zobowiązuje się do publikacji tych ogłoszeń na stronach serwisu, bądź rozesłania do konkretnych Użtkowników serisu. 

 4. Usługobiorca umieszczając w serwisie ofertę pracy lub CV wyraża tym samym zgodę by dana oferta pracy lub CV ukazywało się również na stronach innych współpracujących serwisów z portalem www.job-job.pl . 

V. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych przez Usługodawcę Usług. 

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 

 3. Reklamacja powinna być zgłoszona Usługodawcy listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@job-job.pl

 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, gdy okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu. 

 5. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które nie zawierają przedmiotu lub okoliczności uzasadniających reklamacje oraz reklamacje wynikające z nieznajomości przez Użytkownika Regulaminu. 

 6. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres e-mail Użytkownika, wskazany w treści reklamacji oraz jego kopię na adres e-mail podany przy rejestracji, jeżeli adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym jest inny niż adres e-mail podany przy rejestracji. 


VI. Postanowienia końcowe. 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. 

 2. Wszystkie pytania bądź kwestie sporne proszę kierować na e-mail: biuro@job-job.pl

 3. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów powstałych w zakresie realizacji usługi będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Usługodawcy. 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.